TABLICA OGŁOSZEŃ

Dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci

Zgodnie z decyzją Zarządu Organizacji Zakładowej
nr 408 NSZZ „Solidarność” RM,
od 01-07-2020r do 30-09-2020r
rusza wypłata dofinansowania wypoczynku letniego dzieci urodzonych w latach 2005-2015, dla członków naszej zakładowej organizacji związkowej.

Link druku wniosku : Link druku wniosku :

Informacja

W dniach 12 – 23 lipca 2021r.

z uwagi na urlop wypoczynkowy biuro Zarządu OZ Nr.408

będzie nieczynne.

Wszelkie pilne sprawy prosimy zgłaszać za pomocą poniższych linków:

Website: www.solidarnosc-niopib.pl /kontakt

E-Mail: kz408@solidarnosc-niopib.pl

Niepokojące zapisy w projekcie Kodeksu pracy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji oficjalnie ukazał się Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadzający do Kodeksu pracy zapisy o pracy zdalnej, uchylając obowiązujące obecnie przepisy regulujące telepracę. Pełnomocnik ds. BHP KK NSZZ „Solidarność” jest zaniepokojona zapisami dotyczącymi bhp na stanowisku pracy zdalnej, przerzucającymi odpowiedzialność za stan bhp na pracownika.

Czytaj dalej…

32 lata temu został ponownie zalegalizowany NSZZ „Solidarność”

Przypomnijmy, że delegalizacja związku nastąpiła w czasie stanu wojennego. W październiku 1982 r. Sejm PRL uchwalił ustawę o związkach zawodowych, zgodnie z którą rejestracja wszystkich istniejących związków zawodowych miała utracić moc prawną.

17 kwietnia 1989 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zalegalizował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Próby zmiany przez Dyrekcję terminu wypłat w NIO-PIB

Niniejszym informujemy pracowników, że od listopada zeszłego roku, pomimo jednolitego negatywnego stanowiska związków zawodowych, Dyrekcja NIO-PIB próbuje wprowadzić zmianę do Regulaminu Wynagrodzeń polegającą na przesunięciu terminu wypłat na 10 następnego miesiąca. Ostatnim pismem ponownie wzywa związki zawodowe do rozmów na ten temat w dniu 23.03.2021.r. W piśmie jest zawarta propozycja krokowego przesunięcia wypłaty pensji zgodnie z poniższym harmonogramem.

Pragniemy podkreślić, że Pracodawca nie przedstawił związkom zawodowym powodów, dla których chce przesunąć termin wypłaty pensji, jak również nie podjął w tej sprawie konsultacji z pracownikami.